Lokalna Grupa Rybacka "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza"

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

 

Spotkanie informacyjne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” zaprasza na dodatkowe spotkanie informacyjne dotyczące możliwości wykorzystania środków z EFMiR w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w PO„Rybactwo i Morze”, które odbędzie się 29.06.2017 r. o godz. 13.00 w Sali Konferencyjnej Lokanej Grupy Rybackiej, ul. Słowackiego 11 w Lubartowie.

Na spotkaniu przedstawione zostaną cele programu, preferowane przedsięwzięcia zawarte w lokalnej strategii rozwoju, katalog beneficjentów, warunki otrzymania wsparcia finansowego oraz wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o dofinansowanie i wnioski o płatność, oraz tryb składania tych wniosków.

W spotkaniach mogą wziąć udział osoby realizujące operacje na terenie objętym lokalną strategią rozwoju stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”.

Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie uczestnictwa

Zapraszamy na bezpłatne doradztwo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza" informuje, że w dniach od 20.06 do 22.06.2017 r.  w biurze LGR, przy ul. Słowackiego 11 w Lubartowie można skorzystać z bezpłatnego doradztwa dotyczącego  możliwości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Na doradztwo zapraszamy osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jednostki samorządu terytorialnego i jednostkom organizacyjne podlegające tym jednostkom, organizacje pozarządowe z obszaru LGR.

Jednocześnie informujemy, że LGR prowadzi rejestr podmiotów, którym udzielono doradztwa. Beneficjent po zakończonym doradztwie wypełnia kartę udzielonego doradztwa.

Na spotkanie z doradcą można umówić się telefonicznie 533 363 332 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

Ogłoszenia o naborach wniosków o dofinansowanie operacji

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza ogłasza nabór wniosków w ramach w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY).
Wnioski można składać bezpośrednio w biurze LGR od 26 czerwca 2017r. do 10 lipca 2017r. w godzinach pracy biura od 8:00 do 16:00, przy czym ostateczny termin składania wniosków w ramach konkursu upływa 10 lipca 2017r. o godz. 15:00. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

Do wniosku należy dołączyć podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy osób fizycznych).

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy pozostałych osób i jednostek)
 

 

Ogłoszenie nr 1/2017
o naborze wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie przedsięwzięcia
„Podejmowanie lub rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGR"
(przedsięwzięcie 1.1.1)


Ogłoszenie nr 2/2017
o naborze wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie przedsięwzięcia
"Rozwój gospodarstw rybackich i podmiotów związanych z sektorem rybackim"
(przedsięwzięcie 1.2.1)


Ogłoszenie nr 3/2017
o naborze wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie przedsięwzięcia
"Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGR"
(przedsięwzięcie 2.1.1)


Ogłoszenie nr 4/2017
o naborze wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie przedsięwzięcia
"Zabezpieczenie i przywracanie stanu pierwotnego produkcji rybackiej"
(przedsięwzięcie 2.2.1)

Stanowisko Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie podjętych przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej prób odebrania rybakom śródlądowym rekompensat wodno-środowiskowych

Hodowcy ryb: utrata rekompensat grozi zamknięciem hodowli

Jak podaje portal "Onet.pl" odebranie rekompensat wodno-środowiskowych hodowcom ryb w Polsce grozi zamknięciem tych hodowli – uważają hodowcy. Ministerstwo gospodarki morskiej chce przesunąć środki z rekompensat wodno-środowiskowych na wsparcie rybaków morskich.

Więcej…

Konkurs fotograficzny "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza"

Więcej…

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza"

altW dniu 09 maja 2017 roku w Sali Posiedzeń Starostwa Powiatowego  w Lubartowie, przy ul. Słowackiego 8 odbyło się kolejne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”.

Celem spotkania było przedstawienie sprawozdań z działalności  Stowarzyszenia LGR, sprawozdania finansowego za 2016 r., Sprawozdania Komisji Rewizyjnej  za 2016 r.

Na spotkaniu przyjęto również uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia, a także w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu.

W wyniku głosowania udzielono absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia LGR "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza". Serdecznie gratulujemy smiley.

Inwestycje produkcyjne w akwakulturę

Działanie 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę
Poddziałanie 2.3.1 o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit a-d oraz f-h rozporządzenia nr 508/2014

Informujemy, że na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowane zostało Ogłoszenia Prezesa ARiMR o naborach wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 w ramach Priorytetu 2 „Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, w zakresie działania "Inwestycje produkcyjne w akwakulturę", w zakresie poddziałania, o których mowa w art. 48 ust. 1 lit. a-d oraz f i h rozporządzenia nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.) zwanego dalej "rozporządzeniem nr 508/2014", na realizację operacji, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia wykonawczego, tj. mieszczących się w zakresie grupy operacji modernizacyjnych zwiększających wartość dodaną produktów rybactwa lub dywersyfikujących dochody przedsiębiorstw akwakultury - w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. f i h rozporządzenia nr 508/2014.

Nabór wniosków będzie trwał od 11.05.2017 r. do 08.06.2017 r. włącznie.

W ramach naboru ustala się limit środków finansowych, określonych dla przedmiotowego działania, do którego może zostać przyznana pomoc finansowa w wysokości  50 000 000 złotych.

Wzór wniosku o dofinansowanie, instrukcję wypełniania wniosku, załączniki i dodatkowe dokumenty znajdziecie Państwo TUTAJ

Protest hodowców karpia

25 kwietnia 2017r. o godzinie 10 przed gmachem Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rozpoczął się protest rybaków śródlądowych w sprawie rekompensat wodnośrodowiskowych. Jak podaje portal agropolska.pl "odebranie w lutym hodowcom ryb rekompensat wodno-środowiskowych, które otrzymywali od 2010 roku zostało fatalnie przyjęte przez całe środowisko. Pod adresem ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka padły mocne oskarżania. Wielu rybaków czeka na jego dymisję".
Zdjęcia z przebiegu protestu można zobaczyć na stronach: agropolska.pl, PolskieRadio.pl, rmf24.pl.

Materiał wideo z TVP, Onet.pl oraz Fakt24.pl można  zobaczyć poniżej.

TVP.pl - Agrobiznes
Onet.pl - Onet Wiadomości
Fakt24.pl - Pieniądze

Apel rybaków o przywrócenie rekompensat wodno-środowiskowych dla akwakultury

W związku z informacją Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podaną w trakcie konferencji o decyzji zmierzającej do zabrania gospodarstwom stawowym „rekompensat wodno-środowiskowych” w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, rybacy zgromadzeni na konferencji w Rytwianach wystosowali apel o przywrócenie ww. unijnego wsparcia. Poniżej jego treść.Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2011 - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza"